Cele projektu

Głównym celem Projektu jest wdrożenie w północno-wschodniej Polsce „Strategii ochrony Żubra Bison bonasus w Polsce”.

Projekt będzie obejmował działania w trzech wolnych populacjach Żubra, tj. w Puszczach Boreckiej, Knyszyńskiej i Białowieskiej, oraz w stadzie Żubra utrzymywanym w Ośrodku Hodowli żubrów w Białowieskim Parku Narodowym.

Istotnym elementem projektu jest prowadzenie Międzynarodowej Księgi Rodowodowej Żubrów.

Jednym z ważniejszych celów jest dążenie do zwiększenia liczebności i zasięgu występowania Żubra poprzedzone szczegółową oceną uwarunkowań siedliskowych, społecznych i organizacyjnych:

  • Planuje się opiekę nad stadami i poprawę komfortu bytowania (dostęp do wody i baza pokarmowa), zapobieganie konfliktom poprzez zimowe dokarmianie i grodzenia upraw. Realizowany będzie jest monitoring stanu zdrowia oraz zasięgu, liczebności i preferencji siedliskowych i jakości siedliska według wspólnej dla wszystkich regionów kraju metodyki.
  • W celu ochrony zmienności genetycznej planuje się monitoring genetyczny i aplikacje jego wyników w planowaniu wzbogacania genetycznego i reintrodukcji. Przywoź zwierząt wymaga budowy i naprawa zagród adaptacyjnych i odłowni.
  • Ważnym elementem dalszej ochrony Żubra w Polsce jest podniesienie akceptacji społecznej oraz przedstawienie znaczenia Żubra jako gatunku spełniającego kryteria „umbrella species”. Projekt obejmuje informowanie lokalnych społeczności poprzez broszury czy stronę www na temat projektu i znaczenia żubra, ważności populacji w trzech wymienionych puszczach dla kraju i trwałości linii nizinnej.

Spodziewane efekty projektu to:

Zwiększenie i rozproszenie populacji żubra w puszczach Boreckiej, Knyszyńskiej i Białowieskiej z przyległymi terenami Poprawa struktury genetycznej

Wzrost akceptacji lokalnej społeczności dla gatunku

Zainteresowanie tworzeniem nowych stad żubra po przeprowadzeniu warsztatów w innych rejonach kraju

    Możliwość komentowania jest wyłączona.