WARSZTATY W NADLEŚNICTWIE KRYNKI

Spotkanie w Nadleśnictwie Krynki 21 czerwca zainaugurowało cykl warsztatów realizowanych w ramach projektu „Ochrona żubra in situ w Polsce – część północno-wschodnia”. Wszystkie mają służyć szeroko pojętej popularyzacji tematyki dotyczącej ochrony żubra w naszym kraju, zwiększania populacji gatunku oraz prezentować konkretne działania planowane w projekcie. Szczególnie ważnym elementem warsztatów jest wymiana doświadczeń między zaangażowanymi ośrodkami oraz możliwość uzyskania od specjalistów odpowiedzi na pytania dotyczące gatunku.

Do Poczopka, gdzie mieści się siedziba nadleśnictwa, przyjechało ponad 30 osób –przede wszystkim leśnicy, a także przedstawiciele administracji, samorządów, naukowcy i dziennikarze.

O żubrach w Puszczy Knyszyńskiej mówił nadleśniczy Nadleśnictwa Waliły Krzysztof Bozik. Przedstawił warunki, w jakich żyje liczące obecnie niemal 100 zwierząt stado wolnościowe: Puszcza Knyszyńska zajmuje ponad 100 tysięcy hektarów. Żubry przebywają na terenie Puszczy (po wielu latach przerwy) od 1973 roku i znajdują tu bardzo dobre warunki. Nadleśniczy podkreślał pozytywną rolę żubrów w promowaniu regionu, mówił też o udanym godzeniu gospodarki leśnej z obecnością tych wielkich zwierząt.

Żubrom w Puszczy Boreckiej poświęcona była prezentacja, którą przedstawił leśniczy ds. łowieckich z Nadleśnictwa Borki, Krzysztof Żoch. Na obszarze Puszczy o powierzchni 18 tys. ha przebywa obecnie ok. 80 żubrów. Zostały tam wypuszczone na wolność z istniejącego wtedy Ośrodka Hodowli Żubrów już w 1962 roku i była to druga – po białowieskiej – hodowla wolnościowa w Polsce. Autor prezentacji zapoznał słuchaczy m.in. z bogactwem przyrodniczym Puszczy Boreckiej, opowiedział o historii stada, między innymi o okresie zastępowania zwierząt linii białowiesko-kaukaskiej nizinnymi, a także o upodobaniach pokarmowych żubrów.

Nadleśniczy Ośrodka Hodowli Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego i jednocześnie z-ca koordynatora projektu ds. terenowych, Jerzy Dackiewicz z omówił historię wolnościowego stada bytującego na terenie Puszczy Białowieskiej (jest tam obecnie ok. 470 żubrów). Zwrócił także uwagę na zagrożenia dla gatunku i możliwości zapobiegania im. Do szczególnie ważnych działań Jerzy Dackiewicz zaliczył zwiększanie populacji żubra – przy zadbaniu o wzbogacanie puli genowej stad poprzez wymianę osobników i dowóz nowych zwierząt. Istotne jest też stałe monitorowanie zdrowia żubrów i stosowanie profilaktyki.

Profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i jednocześnie koordynator projektu, Wanda Olech, przedstawiła szczegółowo założenia projektu, cele i planowane metody realizacji. Najogólniej – wszystkie działania mają zmierzać do poprawy komfortu życia żubrów, polepszenia stanu ich zdrowia i zwiększania liczebności, a planuje się to osiągnąć m.in. poprzez dbanie o bazę pokarmową zwierząt (zakładanie sadów owocowych, odtwarzanie i koszenie łąk, budowa oczek wodnych, zimowe dokarmianie), a także prowadzenie działalności edukacyjnej wśród mieszkańców terenów, gdzie żyją żubry. Bardzo ważnym elementem jest wszechstronny monitoring stad żubrów według jednakowej metodyki dla całego kraju. Elementem projektu jest ocena możliwości wsiedlenia żubra na teren Puszczy Augustowskiej.

Dyskusja po wysłuchaniu prezentacji dotyczyła przede wszystkim kwestii szkód powodowanych przez żubry w uprawach (głównie rzepaku) i możliwości ich uniknięcia czy zmniejszenia. Występowanie znaczących i powtarzających się szkód implikuje nierzadko negatywne podejście lokalnych społeczności do obecności żubra. Uczestnicy warsztatów zgodzili się, że akceptacja społeczna jest konieczna dla dalszego rozwoju wolnych populacji żubra. Dyskutowano również o zimowym dokarmianiu żubrów i podkreślano dwa aspekty: czy w ogóle takie działanie podejmować, a jeżeli – to w jakim zakresie.

W sierpniu przewidziane jest robocze spotkanie koordynatorów projektu z nadleśnictwami i regionalną dyrekcją ochrony środowiska, na którym rozpatrywane będą konkretne sprawy i konkretne problemy dotyczące obszaru Puszczy Knyszyńskiej.

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.