Strona główna

Tytuł Projektu: „Ochrona in situ żubra w Polsce – część północno-wschodnia”

Projekt w 85% dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.1 priorytetu V zgodnie z umową o dofinansowanie nr: POIS.05.01.00-00-229/09-00 oraz w 15% współfinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z umową o współfinansowanie wydatków kwalifikowanych Projektu realizowanego w ramach V osi priorytetu POIiŚ nr: 145/2011/Wn-50/OP-WK-PS/D

Czas realizacji: lata 2010–2013
Wartość Projektu: 13 385 339,82 PLN
Dofinansowanie EFRR: 10 751 674,83 PLN
Współfinansowanie NFOŚ: 1 897 354,39 PLN

Możliwość komentowania jest wyłączona.